header
 
     
  投身懲教工作分享會
07-11-2016
 
     
  訓導組  
 
 
  訓導組邀請了前馬中老師李啟暘先生,向中六同學分享他現在在懲教署工作的點滴和入行經過
 
   
 
 
李啟暘先生與彭志遠校長合照。
 
同學們專心聆聽分享。
 
 
 
李啟暘先生解答同學的問題。
 
李啟暘先生鼓勵同學努力學習,未來投身紀律部隊。