header
 
     
  「回顧過去,展望將來」新舊領袖生晚會
16-12-2016
 
     
  訓導組 – 領袖生  
 
 
  本晚會為本校領袖生隊的活動傳統,透過一個晚上的相聚,加深隊員之間認識;同時也向中六級領袖生們表達感謝和祝福,本年主題為「回顧過去,展望將來」。
 
   
 
 
開心一聚(一)
 
開心一聚(二)
 
 
 
開心一聚(三)
 
開心一聚(四)
 
 
新舊領袖生大合照
 
細聽中六領袖生們的最後訓勉
 
 
細聽中六領袖生們的最後訓勉
 
中六領袖生與老師的合照