header
 
     
  「衝上雲霄」紙飛機鬥遠比賽
16-03-2017
 
     
  物理科  
 
 
  讓同學透過設計及製作,明白各項與飛行相關的科學原理
 
   
 
 
老師也一起參與動手摺飛機
 
中一同學很快完成製作
 
 
 
工作人員準確量度飛行距離
 
梁 sir 站在「跑道」上講解規則
 
 
起飛!
 
兩組女同學對決!
 
 
「負傷」上陣,勇氣可嘉
 
降落
 
 
天啊!
 
蓄勢待「擲」!
 
 
遠D呀!
 
工作人員準確整理記錄
 
 
「衝上雲霄」紙飛機鬥遠比賽結果