header
 
     
  基督少年軍精兵營
10-11/4/2017
 
     
  基督少年軍113分隊  
 
 
  基督少年軍為隊員於復活節期間舉行一次精兵營,目的是提升各隊員的領導才能,各隊員都投入參與活動,享受過程。  
   
 
 
教官訓示中
 
有副隊長站出黎擔任司令員角色
 
 
 
各隊員都整齊排列
 
各隊員設立自己在訓練營的目標
 
 
隊員開心地煮野食
 
各隊員對教官非常愛戴
 
 
 
有攀樹活動,各隊員都是第一次接觸
 
各隊員必須合作先可以所有隊員跨越高柱
 
 
 
大合照
 
完成高柱後拍一張開心大合照