header
 
     
  教育局科學科公開課 – 3D 浮空投影器探究實驗
06/11/2017
 
     
  科學科  
 
 
  本校沈老師獲教育局邀請舉辦公開課,內容有關在中三科
學課程中滲入STEM學習元素。